kosik
home  Úvod / Aktuality / Informačná povinnosť

Informačná povinnosť

25.05.18
Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

 

Právny rámec ochrany osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation)  je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 a  vzťahuje sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie. Na Slovensku je právne záväzným rámcom zákon o ochrane osobných údajov NRSR č. 18/2018 Z.z., pričom obe právne úpravy  sú účinné od  25.5. 2018.

Osobné údaje

Osobné údaje  sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:

ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

Vsetínska cesta 731,

020 01 Púchov

IČO:  31632041

Štatutár: Ing. Taťjana Rosinová, Břetislav Sovják

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

 Kontaktné údaje:

Telefón: (+421) 42 465 09 00                         
Fax:        
(+421) 42 465 09 01                         

web: www.alve.sk

e-mail: alveslovakia@alve.sk 

 

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich  informačných systémoch:

 

1.     Evidencia zákazníkov, e-shop

Účel spracúvania – evidencia zákazníkov, vystavovanie účtovných dokladov, reklamácie a servis.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail

číslo občianskeho preukazu Právny základ spracúvania:

-          zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

-          zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v platnom znení

-          zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-          zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov §656

 

Doba uchovávania osobných údajov

-          Na uchovávanie osobných údajov, ktoré spracúvame o našich zákazníkoch sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

-          10 rokov od získania osobných údajov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

Príjemca osobných údajov - Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi s výnimkou, ak si zákazník zvolí spôsob prepravy tovaru prepravnou službou. V tomto prípade budú poskytnuté osobné údaje prepravnej spoločnosti.

Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

2.     Marketing

Účel spracúvania Marketingové služby podporujúce obchodné činnosti spoločnosti

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno

priezvisko,

adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, štát)

telefón,

e-mail

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutých osôb

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžet dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

-          Na uchovávanie osobných údajov, ktoré spracúvame o našich zákazníkoch sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

-          10 rokov od získania osobných údajov alebo do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

Príjemca osobných údajov - Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi s výnimkou, ak si zákazník zvolí spôsob prepravy tovaru prepravnou službou. V tomto prípade budú poskytnuté osobné údaje prepravnej spoločnosti.

Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

3.     Kamerový systém

Účel spracúvania Ochrana majetku spoločnosti

Rozsah spracúvania osobných údajov:

videozáznam

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania osobných údajov

15 dní, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Príjemca osobných údajov - Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní

Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje  spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa týkajú.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby -zákazníci

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva na základe písomnej žiadosti a to :

-          požadovať prístup k svojim osobným údajom,

-          žiadať opravu svojich osobných údajov,

-          žiadať o výmaz svojich osobných údajov,

-          požadovať obmedzenie spracúvania,

-          namietať proti spracúvaniu,

-          požadovať prenos svojich osobných údajov a

-          podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa §100 na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní  osobných údajov dotknutých osôb  v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania .

 

Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Nákup rebríkov do 3 metrov nad 120 € s DPH alebo rebríkov nad 3 metre nad 240 € s DPH konečným spotrebiteľom v rámci Slovenska doručíme úplne zadarmo
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz