kosik
home  Úvod / Dodacie a platobné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

7. Dodacie a platobné podmienky
 
7.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.
7.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci expeduje tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7.3. Tovar je kupujúcemu dodaný:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
• osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 
7.4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
7.5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.6. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
7.7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
7.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len miesto). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len časový rozsah). 
7.9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dodací list alebo protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu akceptáciu objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie dodacieho listu alebo protokolu o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
7.10. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. Druhé opakované neúspešné dodanie tovaru môže byť dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
7.11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
7.12. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
7.13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 7.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar.
7.14. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar.
Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Akcia doprava zadarmo do 30.06.2022 pri objednávke nad 35 €!* Neplatí pre veľkoobchodných partnerov.
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz