kosik
home  Úvod / Reklamačný poriadok a záruka pri nákupe v elektronickom obchode

Reklamačný poriadok a záruka pri nákupe v elektronickom obchode

10. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

ALVE SLOVAKIA, s.r.o. v zastúpení konateľa Břetislava Sovjáka vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK,
ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len reklamácia) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Miesto uplatnenia reklamácie:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov, tel. 042/4650900
Kontaktná osoba: Marián Blaho, e-mail:
blaho@alve.sk
Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. 

10.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo kupujúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

• tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

• je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


10.2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. 
Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 

 


10.3. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru dodaného kupujúcemu – spotrebiteľovi, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona:

 

 

 

a) predávajúci poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
b) zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami po prevzatí tovaru kupujúcim a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok,
c) nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky,
d) reklamácia skrytých vád sa musí vykonať ihneď po ich zistení, najneskôr v záručnej dobe,
e) ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.8. až 8.12. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len oznámenie o uplatnení reklamácie), napr. vo forme vyplneného Reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a je prílohou č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru, deň zakúpenia reklamovaného tovaru, číslo faktúry alebo dokladu z registračnej pokladne, dátum zistenia nedostatku; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. 
f) reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne dve nasledujúce podmienky:
i) doručenie prejavu vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo na reklamáciu,
ii) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, o doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom,
g) rozhodujúcim pre zachovanie doby je dátum doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, 
h) kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí od prepravcu. 
i) reklamácia množstva a iných zjavných chýb musí byť odberateľom uplatnená ihneď pri preberaní tovaru, inak zodpovednosť za zjavné vady zaniká.
j) ak sa nedohodnú strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej výške.
k) miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo predávajúceho.

 

 
10.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


10.5. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 

 

 


10.6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


10.7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.10.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.10.9. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 

 

 

• ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

  - bezplatné odstránenie vady tovaru,

  - výmenu tovaru za nový tovar,

• ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

  - primeranú zľavu z kúpnej ceny,

  - odstúpiť od zmluvy.

 

10.10. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 

 

• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

• ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

• ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.


10.11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim.  Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie vybavenia reklamácie.

 


10.12. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 10.4. až 10.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 10.7. až 10.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok) tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za iný tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

10.13. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10.14. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/19920 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

10.15. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.13. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.16. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

10.17. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.4. až 10.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.7. až 10.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.18. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.19. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

10.20. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.21. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.22. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.23. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 

 

 

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 7.11 a 7.12. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


10.24. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


10.25. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

10.26. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

10.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.17. týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.


10.28. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 10.17. týchto Všeobecných obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

10.29. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.17. týchto Všeobecných obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov , alebo 
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.


10.30. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 10.18. týchto Všeobecných obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

10.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 10.17. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10.32. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

10.33. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

10.34. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 10.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok využité a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.10.35 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

 

 


10.36. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 

 

 


10.37. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

 

 

 


10.38. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


10.39. Ustanovenia čl. 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedené v ust. § 2 písm. a) Zákona. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru dodaného kupujúcemu – podnikateľovi sa riadi príslušnou právnou úpravou v Obchodnom zákonníku.


Prílohy:

Reklamačný poriadok (pdf / 0,1 MB)
Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Akcia doprava zadarmo do 30.06.2022 pri objednávke nad 35 €!* Neplatí pre veľkoobchodných partnerov.
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz