kosik
home  Úvod / Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

13. Podmienky ochrany osobných údajov
 
 1. Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu a tým spojeného spracúvania osobných údajov.
 
 1. Internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
 
 
13.1. Identifikačné a kontaktné údaje
 
 1. Prevádzkovateľom v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov je spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov, IČO: 31 632 041 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Názov:                   ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:                     Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Kontaktné údaje:    e-mail: eshop@alve.sk tel.: +421 465 09 00
 
 
13.2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely spracúvania:
 
 1. Internetový obchod (e-shop)
Účelom spracúvania je zabezpečenie internetového predaja tovaru (najmä registrácia, spracovanie objednávky, vystavenia daňového dokladu, doručenie objednaného tovaru a  plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných predpisov, vybavovanie reklamácií). Osobné údaje sú spracúvané v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a plnenia zákonných povinností, najmä podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v  znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na  diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.  22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a  doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo  veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č.  284/2002 Z. z. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno a priezvisko, adresa, adresa doručenia, tel. číslo, e-mail, číslo účtu údaje týkajúce sa objednávky, a v prípade reklamačného konania aj údaje nevyhnutné k reklamácii. Osobné údaje sa poskytujú len v súvislosti s doručením objednávky prepravcom, ktorý je oprávnený pri odovzdávaní zásielky zaznamenať číslo občianskeho preukazu a podpis dotknutej osoby. V iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov, následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Marketing
Účelom spracúvania je vykonávanie marketingových činností, informovanie o novinkách a iných obdobných aktivitách a zasielania newslettrov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Osobné údaje za účelom marketingu sa pracúvajú v rozsahu najmä meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail), adresa. Súhlas sa z dôvodu uplatnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa nevyžaduje pri spracúvaní emailovej adresy dotknutej osoby, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb prevádzkovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; dotknutá osoba má právo spracúvanie osobných údajov z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa kedykoľvek namietať. Dotknutá osoba je zároveň oprávnená sa kedykoľvek odhlásiť z odberu zasielania noviniek prostredníctvom emailu: eshop@alve.sk. Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov, následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Prieskum spokojnosti
Účelom spracúvania je zisťovanie spokojnosti zákazníkov v záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek namietať toto spracúvanie. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail), adresa, údaje týkajúce sa produktu, údaje týkajúce sa skúseností, spokojnosti / nespokojnosti. Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov, následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Súťaže
Účelom spracúvania je organizovanie súťaží a vedenia evidencie osôb zapojených do súťaží. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od súťaže najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa, tel. číslo, e-mail. Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov, následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Ekonomika a účtovníctvo
Účelom spracúvania je spracovanie účtovných dokladov a plnenie s tým súvisiacich povinností v oblasti účtovníctva. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu plnenia zákonných povinností podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje sa poskytujú len v súvislosti s plnením zákonných povinností orgánom verejnej moci (najmä daňový úrad). Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov, následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 
 1. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
 
 1. Dotknutá osoba, ako kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie.
 
 1. Dotknutá osoba, ako kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby začiarknutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že prevádzkovateľ, ako predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené aj v týchto obchodných podmienkach v súlade s čl. 13 nariadenia GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov.
 
 1. Prevádzkovateľ, ako predávajúci vyhlasuje, že bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR ani zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi.
 
 
13.3. Ochrana práv dotknutých osôb
 
 1. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek namietať takéto spracúvanie. Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach spoločnosti neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.
 
 1. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
 1. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.
 
 1. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.
Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Nákup rebríkov do 3 metrov nad 120 € s DPH alebo rebríkov nad 3 metre nad 240 € s DPH konečným spotrebiteľom v rámci Slovenska doručíme úplne zadarmo
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz