kosik
home  Úvod / Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

13. Podmienky ochrany osobných údajov


13. 1.  Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“) je ALVE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 316 320 41 so sídlom Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 


2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 


         Adresa: Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov

         e-mail: eshop@alve.sk

        telefón: 042/465 09 00


3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 


13.2  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1.Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.


2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné na plnenie zmluvy.

 


13 3.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona,

• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:


 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

 

4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho ALVE SLOVAKIA, s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne ALVE SLOVAKIA, s.r.o., a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

5. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovávaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, spracovávania a vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom a informovania užívateľov o stave objednávok, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie.

9.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracovávať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracovávanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10. Kupujúci môže začiarknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. zákona, aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 


11. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

13. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracovávali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

14. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 8. týchto Všeobecných obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracovávania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracovávania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

15. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby začiarknutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 

 

 

 

 

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracovávania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu, ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.


16. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

17. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracovávané,
b) účel spracovávania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovávaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu podľa ZnOOÚ, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovávania a vyhodnocovania operácií v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ZnOOÚ, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracovávanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracovávania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právneho záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovávania; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR,
j) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


18. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracovávaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať jeho likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v ZnOOÚ na účely priameho marketingu.
 

19. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracovávaniu osobných údajov v prípadoch podľa ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovávaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracovávanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať hneď, ako to okolnosti dovolia.


20. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať alebo nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 21. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

21. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

22. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

23. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

24. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

25. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ZnOOÚ pri spracovávaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám (sprostredkovateľom), teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s ALVE SLOVAKIA, s.r.o.:

a) spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru, najmä:

Slovenský doručovací systém, s.r.o. so sídlom Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 17990/S, oddiel: Sro,

Dušan Škrko so sídlom 1. mája 1160/36, 020 01 Púchov, IČO: 33485909, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10475/R, oddiel: Firm 
Stanislav Krcho so sídlom Lysá pod Makytou 273, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 34746854, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10406/R, oddiel: Firm
b) zmluvných partnerov predávajúceho v zmysle odst. 3, príjemca osobných údajov, ktorým je spoločnosť:

ELINE, IČO: 28623215, vedená u Krajského súdu v Ostrave, spisová značka C35316, ako správca informačného systému a poskytovateľ IT služieb a

c) sprostredkovateľov, ktorým je:

ALVE spol. s.r.o., IČO: 46970258, vedená u Krajského súdu v Ostrave, spisová značka C14528


26. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú predajňu ALVE SLOVAKIA, s.r.o., zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ (poskytovateľ webhostingu) v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté pri jeho registrácii ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope: www.alve.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných zákazníkov, spracovania a vybavenia objednávok, súvisiacej komunikácie so zákazníkom a informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové. 

27. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

28. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou osobných údajov poskytovaných sprostredkovateľom, Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 4 a 5 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail 
eshop@alve.sk.  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

29. V prípade, že zákazník poskytol údaje a informácie tretej osobe (napr. za účelom dodania tovaru), prehlasuje, že tak urobil so súhlasom tretej osoby a že táto osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

30. Predávajúci je oprávnený zasielať na e-mail kupujúceho správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie správ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu predávajúcemu, z ktorého bude zrejmé, že správy od predávajúceho už prijímať nechce.

31. Informácie o kompatibilite elektronického obchodu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho. 

32. Internetové stránky 
www.alve.sk sú optimalizované pre webové prehliadače Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 34.0.5, Google Chrome Verzia 42.0.2311.90 m, Opera verzia 28.0.1750.51 a Safari verzia 5.1.7. 

33. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré boli uvedené v objednávke kupujúceho (alebo sprístupnené kupujúcim predávajúcemu iným spôsobom) a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a aby ich predávajúci spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch.

33. Informačný systém elektronického obchodu predávajúceho je zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrácia informačného systému osobných údajov s názvom „Internetový obchod“, registračné číslo: 201407317.

13. 4.  Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 
13. 5 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

1,. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

• podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (ELINE web s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

•zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


13.6. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v zákone máte:

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 zákona,

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona,,

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. 1. týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 
13.7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírovou ochranou, zabezpečenie heslami, šifrovaním cez https.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


13.8. Záverečné ustanovenia
 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 


Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Nakúpte nad 35 EUR a objednaný tovar Vám dopravíme úplne zadarmo
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz
Informačný systém Internetový obchod - eshop spoločnosti ALVE SLOVAKIA, s.r.o. je zaregistrovaný v zmysle zákona č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov.